Guoy

遥看成梦,近看成风

过期的凭据:Windows 需要您的当前凭据以确保网络连接。

---------------------------
过期的凭据
---------------------------
Windows 需要您的当前凭据以确保网络连接。

请锁定这台计算机,然后用最新的密码或智能卡解除锁定。
要锁定计算机,请按 CTRL+ALT+DELETE,然后按 ENTER。
---------------------------
确定
---------------------------
现象:域中的电脑,右下角不断弹出“过期的凭据”提示框。

解决:在域控制器上,重置改用户密码,且设置该账户密码用不过期。

原因:本机保存的域账户密码不能通过域控制器的认证。

聚划算